Kallelse till extra bolagsstämma i Kiwok Nordic AB (publ)

By november 23, 2016News

Kallelse till extra bolagsstämma torsdagen den 8 december 2016 klockan 15:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och Inrikes tidningar samt annonserats i Svenska Dagbladet. Kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 december 2016, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 5 december 2016 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm eller via e-post info@kiwok.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 2 december 2016.

Kiwok Nordic AB (publ) kallelse extra bolagsstämma 2016-12-08 Fullmaktsformulär