Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare

By maj 9, 2018News

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsbelopp: Högst 6 000 000 kr.
Antal aktier i emissionen: Högst 2 000 000 B-aktier.
Pris per aktie: 3,00 kronor.
Teckningstid: From den 9 maj tom den 25 maj 2018.
Bolagsvärdering: Cirka 56 MSEK (pre-money).
Avvikelse från företrädesrätt: Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och riktas till allmänheten i syfte att skapa ytterligare spridning av ägandet i bolaget.
Handel i aktien: Aktien i Kiwok är i dag onoterad men styrelsen har för avsikt att ansöka om listning av bolagets aktie så snart bolaget uppfyller kraven och verksamheten är etablerad.

Stockholm 2018-05-09

För ytterligare information kontakta

CEO Anders Björlin, telefon 070-645 55 73, mejl anders.bjorlin@kiwok.com eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se