Kiwok årsstämma 2021

Kiwok årsstämma 2021

Årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ) kommer att hållas den 29 juni 2021 utan aktieägarnas närvaro.

Kallelse

Kiwok Nordic AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 29 juni 2021 utan aktieägarnas närvaro. Kallelsen har den 1 juni 2021 publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och Inrikes tidningar samt annonserats i Svensk Dagbladet. Kallelsen finns även tillgänglig nedan och kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som önskar delta i besluten vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 juni 2021, dels anmäla sig via Poströstningsformulär till bolaget senast måndagen den 28 juni 2021 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm eller via e-post info@kiwok.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 18 juni 2021.

Förtida röstning (Poströstning)

Önskar du utnyttja din rätt till förtida röstning (Poströstning) inför årsstämman i Kiwok Nordic AB (publ) 2021-06-29 som genomförs utan aktieägarnas närvaro skall du fylla i blanketten Anmälan och poströstningsformulär nedan med dina markerade val. Ringa in dina val Ja eller Nej under varje beslutspunkt. Inga ytterligare markeringar eller meddelanden får finnas på Formuläret.

När du markerat din val, daterat och undertecknat Formuläret kan du antingen skanna och mejla Formuläret till info@kiwok.se eller sända den per post till Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, 104 30 Stockholm. Formuläret skall vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 2021-06-28 kl. 17:00.

VD Göran Carlsson har ordet

Kiwoks nyhetssida

Följ Kiwok genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev här:

Göran Carlsson

CEO

För ytterligare information kontakta:
Göran Carlsson, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
goran.carlsson@kiwok.se eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se