Category

News

Kiwok och Deversify tecknar strategiskt samarbetsavtal

By | News | No Comments

Deversify AB och Kiwok Development AB meddelar att bolagen tecknat ett strategiskt samarbetsavtal för att samarbeta inom en rad olika områden: korsvis marknadsföring av BodyKom och Acetrack, gemensamma upphandlingar och ansökningar samt nyutveckling av lösningar inom trådlöst EKG.

”Redan från vårt grundande har vi haft ett djupt intresse av mobilt flerkanals-EKG, men inte ännu haft bandbredd att vidareutveckla ytterligare produkter. Genom att samarbeta med Kiwok får vi nu ett snabbspår in i kardiologisegmentet som kompletterar vårt erbjudande till konsumenter intresserade av sin hälsa och välmående”, säger Anders Murman, VD och medgrundare.

Anders Björlin, medgrundare och teknisk chef hos Kiwok: ”Deversify har redan visat, med Acetrack, att de besitter förmågan att kommersialisera mätinstrument för hälsokonsumenter globalt vilket långsiktigt kommer stärka vår möjlighet att nå nya vertikaler och marknader för BodyKom. Fetthantering i levern är en vital parameter som nu går att mäta och koppla till digitala mätvärden via BodyKom.”

Om Kiwok:

Kiwok utvecklar dygnsmätning av vitala parametrar i kroppen, från timmar till dygn, digital registrering av variationerna under dygnets olika aktiviteter. De senaste årens mätteknik av kroppens elektriska signaler används idag för avancerad kontroll av hjärnans funktioner. Kiwok vill nå marknaden för kontroll av kroppens återhämtning och för kontroll av individens hälsoutveckling med fokus på särskilda behov bland annat hos äldre personer. Framtida projekt avser att adressera syresättning och hjärtsvikt, som kan mätas genom digital kontroll av det elektriska motståndet över lungorna – impedansen, samt innovativa sätt att mäta insulinproduktion.

Kiwok har under 15 år levererat utrustning för långtidsmätning av EKG.  Nu tar vi in nästa generations sensorer och kompletterar med teknik för att snabbare upptäcka risken för stroke.

Kontakt: Göran Carlsson, CO, goran.carlsson@kiwok.se, +46 768 606 135

www.kiwok.com

Om Deversify:

Deversify utvecklar och kommersialiserar mobila elektroniska enheter och appar för monitorering av biomarkörer för individualiserad hälsa – på nya sätt. Deversify är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2016, vars mål är att på en internationell marknad vara den ledande tillhandahållaren av mobila hälsoprodukter för förbättrat, faktabaserat välmående hos konsumenter.

Den första produkten, acetonmätaren Acetrack® som i en utandning mäter om fettförbränning sker i kroppen, lanserades till konsumentmarknaden i Sverige i slutet av 2018 och finns idag även i Finland och Storbritannien. Nästa produkt, som också är en utandningsmätare, berör rökningsavvänjning och är i prototyputveckling med avsikt att kunna marknadsintroduceras under 2021.

Kontakt: Anders Murman, VD, anders.murman@deversify.com , +46 70 546 50 62

deversify.com                             getacetrack.com

Kiwok inleder processen för notering på NGM

By | News | No Comments

Kiwok har under hösten fört diskussioner med Nordic Growth Market NGM om notering av Kiwoks B-aktier på börsens lista för snabbväxande mindre företag, Nordic SME.
Ett förberedande möte hölls i förra veckan med NGM och Kiwok har idag lämnat in en granskningsförfrågan inför en kommande ansökan om notering. En granskning av bolagets legala och finansiella ställning kommer nu genomföras för att säkerställa att bolaget är redo för de krav som en notering innebär. I och med att granskningsansökan nu inlämnats kommer bolaget utse en mentor som skall agerar rådgivare till bolaget under noteringsprocessen. Noteringen av bolagets aktier, förutsatt börsens godkännande, planeras till slutet av första kvartalet 2021.

 Stockholm 2020-12-18

För ytterligare information kontakta

Göran Carlsson, verkställande direktör Kiwok Nordic AB (publ)

Mobil 076-860 61 35
Mejl   goran.carlsson@kiwok.se

Alternativt besök bolagets hemsida www.kiwok.se

 

Om Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok, grundat 2003, är ett svenskt medicinsktekniskt företag verksamt inom mobila hälsolösningar (mHealth). Företaget utvecklar och säljer BodyKom, en global tjänst för kontinuerlig distansmonitorering av kroppens vitala funktioner såsom fysisk aktivitet, kroppstemperatur och hjärtfunktion. Inom kort även syresättning och lungfunktion med impedans. Kiwok har metodpatent i USA och Sydkorea och BodyKom är CE-märkt. Kiwok har metodpatent i USA och Sydkorea och BodyKom är CE-märkt.

Kiwoks nyemission genomförd

By | News | No Comments

Kiwoks riktade nyemission tillför bolaget cirka 2 362 TSEK före emissionskostnader

Kiwok Nordic AB (publ) har genomfört en nyemission utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Totalt tecknades aktier i nyemissionen för cirka 2 362 TSEK varav 818 TSEK tecknades av Bolagets ledning via kvittning, cirka 736 TSEK tecknades av Onoterat AB (publ) via kvittning, delvis för utdelning till Onoterats ägare, samt resterande ca 809 TSEK tecknades mot kontant betalning. Antalet aktier i Kiwok kommer genom nyemissionen att öka med 944 683 stycken B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 944 683 SEK.

 Stockholm 2020-12-09

För ytterligare information kontakta

Göran Carlsson, verkställande direktör Kiwok Nordic AB (publ)

Mobil 076-860 61 35
Mejl   goran.carlsson@kiwok.se
Alternativt besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwoks nyemission genomförd 2020-12-09

Kiwok förlänger teckningstiden i nyemissionen

By | News | No Comments

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 27 november 2020 från det tidigare datumet den 6 november. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheten att teckna i emissionen.

Du finner mer information om den pågående nyemissionen på www.kiwok.se. Teckningsanmälan för teckning utan företräde finns tillsammans med övriga dokument på hemsidorna.

Kiwok i korthet:

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea.

Stockholm 2020-11-04

För ytterligare information kontakta:

Göran Carlsson, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
mobil 076-860 61 35
goran.carlsson@kiwok.com
eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok förlänger teckningstiden i nyemissionen

Kiwok Nordic AB – Ägarspridningsavtal med Onoterat AB

By | News | No Comments

Kiwok Nordic AB (publ) har ingått ett avtal med Onoterat AB (publ), om att Onoterat genom utdelning skall ägarsprida aktier för ca 0,7 MSEK i Kiwok. Onoterat AB (publ) kommer även bistå Kiwok ledning med rådgivning och marknadsföring inför noteringsprocessen Q1 2021.

Stockholm 2020-10-30

För ytterligare information kontakta

Göran Carlsson, VD i Kiwok Nordic AB (publ) mobil 076 – 860 6135 goran.carlsson@kiwok.se

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Kiwok genomför riktad nyemission inför listning

By | News | No Comments

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsbelopp: Högst 6 000 000 kr.
Antal aktier i emissionen: Högst 2 400 000 B-aktier.
Pris per aktie: 2,50 kronor.
Teckningstid: From den 19 oktober tom den 6 november 2020.
Bolagsvärdering: Cirka 49 MSEK (pre-money).
Avvikelse från företrädesrätt: Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och riktas till allmänheten i syfte att skapa ytterligare spridning av ägandet i bolaget.
Handel i aktien: Aktien i Kiwok är i dag onoterad men styrelsen har för avsikt att ansöka om listning av bolagets aktie så snart bolaget uppfyller kraven och verksamheten är etablerad.

Stockholm 2020-10-19

För ytterligare information kontakta

CEO Göran Carlsson, telefon 076-860 61 35, mejl goran.carlsson@kiwok.se eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok Nordic AB (publ) har hållit årsstämma

By | News | No Comments

Kiwok Nordic AB (publ) har den 29 juni 2020 hållit årsstämma. Stämman fattade beslut i enlighet med förslagen i kallelsen. De ordinarie styrelseledamöterna Anders Östlund, styrelsens ordförande, Klas Nyström och Bo Unéus omvaldes. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes bolagets vd Göran Carlsson.

VD Göran Carlsson informerade stämman om det förändringsarbete som nu pågår i bolaget. Den pågående Corona pandemin har hittills inte påtagligt påverkat bolagets verksamhet. Effekterna av pandemin har dock påverkat intresset för distans- och hemmonitorering i positiv riktning. Målet är att under hösten implementera bolagets lösning för distansmonitorering av patienter i referensinstallationer på svenska regioner, att uppkapitalisera bolaget för att uppfylla kraven vid en kommande listning av bolagets aktie samt att rekrytera en ny ledning för att driva internationaliseringen av bolagets verksamhet och listningen av aktien.

Under verksamhetsåret 2019 har bolaget genomfört en riktad nyemission av 311 219 B-aktier till teckningskurs 3 kronor och ett emissionsbelopp om 933 657 kronor vilket i huvudsak tecknades via kvittning. Bolaget har under året även lämnat dotterbolaget Kiwok Development AB ett villkorligt aktieägartillskott om 1,9 Mkr.

Stockholm 2020-07-09

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

 

Kiwok Nordic kommuniké årsstämma Kiwok Nordic årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ)

By | News | No Comments

Kallelse till årsstämma måndagen den 29 juni 2020 klockan 16:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag annonserats i Svenska Dagbladet och publicerats i Post och Inrikes tidningar. Kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 juni 2020, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 22 juni 2020 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm eller via e-post info@kiwok.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd tisdagen den 23 juni 2020.

Stockholm 1 juni 2020

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ) 2020-06-29

Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ)

By | News | No Comments

Kallelse till årsstämma onsdagen den 26 juni 2019 klockan 16:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag annonserats i Svenska Dagbladet och publicerats i Post och Inrikes tidningar. Kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 juni 2019, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 24 juni 2019 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm, på telefon 08-550 036 70 eller via e-post info@kiwok.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd onsdagen den 19 juni 2019.

Stockholm 29 maj 2019

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ) 2019-06-26

Kiwoks nyemission genomförd

By | News | No Comments

Kiwoks riktade nyemission tillför bolaget cirka 933 TSEK före emissionskostnader

Kiwok Nordic AB (publ) har genomfört en nyemission utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Totalt tecknades cirka 933 TSEK i nyemissionen varav 903 TSEK tecknades av ledningen via kvittning. Antalet aktier i Kiwok kommer genom nyemissionen att öka med 311 219 stycken B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 311 219 SEK.

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, CEO Kiwok Nordic AB (publ)

telefon 08-550 036 70 alt. 0706-45 55 73
anders.bjorlin@kiwok.com

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se