Category

News

Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ)

By | News | No Comments

Kallelse till årsstämma onsdagen den 26 juni 2019 klockan 16:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag annonserats i Svenska Dagbladet och publicerats i Post och Inrikes tidningar. Kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 juni 2019, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 24 juni 2019 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm, på telefon 08-550 036 70 eller via e-post info@kiwok.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd onsdagen den 19 juni 2019.

Stockholm 29 maj 2019

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ) 2019-06-26

Kiwoks nyemission genomförd

By | News | No Comments

Kiwoks riktade nyemission tillför bolaget cirka 933 TSEK före emissionskostnader

Kiwok Nordic AB (publ) har genomfört en nyemission utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Totalt tecknades cirka 933 TSEK i nyemissionen varav 903 TSEK tecknades av ledningen via kvittning. Antalet aktier i Kiwok kommer genom nyemissionen att öka med 311 219 stycken B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 311 219 SEK.

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, CEO Kiwok Nordic AB (publ)

telefon 08-550 036 70 alt. 0706-45 55 73
anders.bjorlin@kiwok.com

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok Nordic riktar erbjudande om teckning i nyemission till nuvarande aktieägare

By | News | No Comments

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsbelopp: Högst 6 000 000 kr.
Antal aktier i emissionen: Högst 2 000 000 B-aktier.
Pris per aktie: 3,00 kronor.
Teckningstid: From den 18 mars tom den 29 mars 2019.
Bolagsvärdering: Cirka 57 MSEK (pre-money).
Avvikelse från företrädesrätt: Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och riktas till allmänheten i syfte att skapa ytterligare spridning av ägandet i bolaget.
Handel i aktien: Aktien i Kiwok är i dag onoterad men styrelsen har för avsikt att ansöka om listning av bolagets aktie så snart bolaget uppfyller kraven och verksamheten är etablerad.

För ytterligare information ta del av bifogade emissionsdokument.

 

Stockholm 2019-03-18

För ytterligare information kontakta

CEO Anders Björlin, telefon 070-645 55 73, mejl anders.bjorlin@kiwok.com eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Fortsatt positiv marknadsutveckling under 2018

By | News | No Comments

År 2018 har präglats av ett ökat intresse för ehälsa och wellness, från såväl vårdgivare, media som allmänheten. Nästan inte en dag har gått utan att läkare medverkar i morgon-TV och löpsedlarna innehåller hälsotips. Även investerarnas intresse för HeathTech är markant större idag än bara för något år sedan. Trots orosmoln som en begynnande allmän konjunkturförsämring och en ökad osäkerhet på världens aktiemarknader finns förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom vårdmarknaden nästa år.

De utmaningar som Kiwok står inför 2019 är i huvudsak de samma som tidigare, behovet av kapital och affärer. När det gäller kapitalanskaffningen så genomför bolaget nu en nyemission som pågår tom april 2019 via en private placement riktad till enskilda investerare med intresse för HealthTech. Teckningen hittills i emissionen förbättrar bolagets likvida situation och möjliggjorde satsningar på produkter och marknad. När det gäller försäljningen så fortsätter vi erbjuda kliniker i Sverige och i utlandet att testa våra utrustningar och analystjänster. Vi kommer under nästa år även att bredda vårt produktprogram med nya EKG-sensorer. Bland annat uppgraderar vi vår nuvarande sensor med ny elektronik och vi kommer att erbjuda en ny sladdlös sensor som är enklare att fästa på kroppen. Nyheten om ett breddat och förnyat produktprogram bedömer vi skall öka vår konkurrenskraft. Det nya produktprogrammet kommer presenteras för de svenska hjärtkliniker under våren.
Ökade insatser på försäljningssidan har skett via bl.a. rekryteringar till styrelse och ledning med inriktning marknaden. På utvecklingsisdan har vi tecknat ett Letter of Intent med Sony Mobile och inleder nu ett samarbete om produktutveckling och marknadsutökning med dem. Projektet vid Högskolan i Borås avslutas vid årsskiftet och vi startar teknisk verifiering och medicinsk validering av e-tröjan med integrerade textila elektroder. Vi väntar beslut inom kort om finansieringen av ett projekt i Kalmar med regionen och industrin som syftar till att implementera ehälsa i Kalmar Län.

När det gäller planerna på en listning av bolagets aktie så faller bitarna succesivt på plats även om konjunkturen naturligtvis kommer att påverka tidsaspekten i processen. Bolagets står fortsatt inför stora utmaningar men sammantaget ser läget betydligt ljusare ut idag än för ett år sedan.

Vi vill önska Kiwoks alla aktieägare och intressenter en God Jul och ett Gott Nytt År!

Om Kiwok
Kiwok, grundat 2003, är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för mobil distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent för produkten i USA, Kanada och Sydkorea.

Stockholm 2018-12-20
För ytterligare information kontakta:
Anders Björlin, verkställande direktör Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 08-550 036 70 eller 0706-45 55 73
Alternativt besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Fortsatt positiv marknadsutveckling för Kiwok under 2018

Kallelse till extra bolagsstämma Kiwok Nordic AB (publ)

By | News | No Comments

Kallelse till extra bolagsstämma måndagen den 29 oktober 2018 klockan 15:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och Inrikes tidningar samt annonserats i Svenska Dagbladet. Kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 oktober 2018, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 17.00 torsdagen den 25 oktober 2018 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm eller via e-post info@kiwok.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd tisdagen den 23 oktober 2018.

Kiwok Nordic AB (publ) kallelse extra bolagsstämma 2018-10-29 Fullmaktsformulär 2018-10-29

Kiwok publicerar årsredovisning och övriga dokument inför årsstämman

By | News | No Comments

Publicering av årsredovisning och övriga dokument inför årsstämman kl. 16:00 den 29/6 2017 på Wennergren Center.

Stockholm 2018-06-28

För ytterligare information kontakta

Anders Björlin telefon 070-645 55 73 eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok Nordic AB (publ) förlänger teckningsperioden i den pågående nyemissionen riktad till allmänheten

By | News | No Comments

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 8 juni 2018 från det tidigare datumet den 25 maj 2018. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheten att teckna i emissionen.

Du finner mer information om den pågående nyemissionen på www.hagberganeborn.se och www.kiwok.se. Teckningsanmälan för teckning utan företräde finns tillsammans med övriga dokument på hemsidorna.

Kiwok i korthet:

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea.

 

Stockholm 2018-05-28

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
telefon 08-550 036 70 alt. 0706-45 55 73
anders.bjorlin@kiwok.com
eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok förlänger teckningstiden i nyemissionen.pdf

Inbjudan till investerarträffar med Kiwok

By | News | No Comments

I samband med den pågående nyemissionen i Kiwok Nordic AB (publ) anordnas en investerarträff med bolagets ledning. Investerarträffen kommer att hållas på tid och plats enligt nedan:

Torsdagen den 24 maj kl. 08:00 – 09:00 på SEB, Stureplan 2 i Stockholm

Önskar Du delta vid någon av träffarna, vänligen anmäl dig via mejl till anders.oestlund@kiwok.se

Hjärtligt välkomna

Anders Björlin
CEO
Kiwok Nordic AB (publ)
+4670-645 55 73
anders.bjorlin@kiwok.com
www.kiwok.se

Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare

By | News | No Comments

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsbelopp: Högst 6 000 000 kr.
Antal aktier i emissionen: Högst 2 000 000 B-aktier.
Pris per aktie: 3,00 kronor.
Teckningstid: From den 9 maj tom den 25 maj 2018.
Bolagsvärdering: Cirka 56 MSEK (pre-money).
Avvikelse från företrädesrätt: Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och riktas till allmänheten i syfte att skapa ytterligare spridning av ägandet i bolaget.
Handel i aktien: Aktien i Kiwok är i dag onoterad men styrelsen har för avsikt att ansöka om listning av bolagets aktie så snart bolaget uppfyller kraven och verksamheten är etablerad.

Stockholm 2018-05-09

För ytterligare information kontakta

CEO Anders Björlin, telefon 070-645 55 73, mejl anders.bjorlin@kiwok.com eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se