Kiwok publicerar kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2021

RAPPORT

Rapportens sifferunderlag har ej granskats av Bolagets revisorer.

Perioden juli – september 2021

Under tredje kvartalet 2021 redovisar koncernen en försäljning om 0 Tsek, att jämföra med 0 Tsek under föregående år.

Under kvartalet redovisar koncernen ett resultat före skatt om - 1 803 Tsek, att jämföra med – 101 Tsek under föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för koncernen under kvartalet var - 1 934 Tsek, att jämföras med - 200 Tsek under föregående år.

Resultatet per aktie uppgick till – 0,09 sek att jämföras med 0 sek för samma period föregående år.

En nyemission som tillförde Bolaget 1 440 Tsek har registrerats under perioden.

Under våren genomfördes leveranser till Sony Networks av fem mätutrustningar som användes vid Sonys interna produktutveckling.

Perioden januari – september 2021

Under perioden januari - september 2021 redovisar Koncernen en försäljning om 30 Tsek, att jämföra med 0 Tsek under föregående år.

Under perioden redovisar koncernen ett resultat före skatt om - 2 484 Tsek, att jämföra med – 600 Tsek under föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för koncernen under perioden var – 3 522 Tsek, att jämföras med – 1 160 Tsek under föregående år.

Resultatet per aktie uppgick till – 0,12 sek att jämföras med – 0,03 sek för samma period föregående år.

 

VD PETER ÅBERGS KOMMENTARER

Jag tillträdde som VD för Kiwok i september i år och ser fram mot att delta i arbetet att introducera vår lösning BodyKom i Sverige och internationellt. Här följer mina tankar om läget och framtiden.

Marknaden
Marknaden för sjukvårdslösningar ändras nu på bred front på grund av ökade vårdkostnader, brist på läkare inom de flesta medicinska sektorer och ökad brist på vårdplatser på sjukhus samtidigt som världen går igenom en global pandemi. Ny teknik finns tillgänglig till följd av ökad digitalisering och internetuppkoppling. Plattformar för Internet of Things (IoT) lösningar kopplade till mobila sensorer underlättar det förebyggande hälsoarbetet och ger verktyg för egenvård, fjärrövervakning och proaktiv vård av äldre och kroniskt sjuka i hemmen. Dessa lösningar effektiviserar vårdkedjorna genom att öppna nya digitala kanaler för samråd med läkare och annan vårdpersonal och minskar den administrativa bördan om vårdtagare till exempel kan sköta sina egna bokningar över internet. Integration mellan IoT plattformar och journalsystem säkerställer att rätt information finns tillgänglig för rätt vårdgivare vid rätt tidpunkt. Detta bidrar till att minska risken för felbehandling och optimerar vårdprocesserna så att vårdköer förkortas och återinläggningar undviks, med stora kostnadsbesparingar som följd. Automatisering kan också bidra till att utmana och förenkla befintliga vårdprocesser och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonal så att fokus kan ligga på patienter snarare än på administrationen. Allt för att ge en god och nära vård.

Covid-19

Coronapandemin, smittspridningen och insjuknandet i Covid-19 håller i sig och belastar återigen vården i olika delar av världen. Alla åtgärder som kan begränsa smittspridning och insjuknande i Covid-19 måste genomföras för att världens befolkning skall komma igenom pandemin så lindrigt som möjligt. Vården har det senaste året lärt sig den hårda vägen vad som måste göras. Det är helt uppenbart att hemsjukvård för äldre kroniska sjuka om möjligt är att föredra framför sjukhusvård för att minska risken för smittspridning och minska beläggningen på sjukhusen. Här kan distansvård och hemmonitorering spela en stor roll. Nu får inte samhället tappa bort möjligheten att förändra arbetssätt och införa modern teknik för att spara liv, lidande och kostnader för alla inblandade patienter, anhöriga, vårdpersonal och samhället i stort.   

Försäljning
Detta innebär en fantastisk möjlighet för Kiwok att introducera BodyKom vår lösning för fjärrövervakning av patienter. BodyKom erbjuds som ett abonnemang och kunden tecknar ett tvåårigt avtal gällande patientutrustning, normalt från fem enheter, vilka debiteras månadsvis. Priset är för närvarande 2 500 kr per enhet och månad. Kiwoks erbjudande inom kardiologi, EKG, kommer att kompletteras med lösningar från andra leverantörer, tex sensorer som mäter andra hälsotillstånd, hälsoplattformar och datahantering för GDPR säkrad distansövervakning. Vi fokuserar initialt på den svenska och nordiska marknaden för att i nästa steg börja arbeta internationellt. För försäljning på sjukhus och vårdenheter fortsätter vi även under 2022 omcertifiering från vår tidigare MDD till nya regelverket MDR. BodyKom kan inte säljas för klinisk användning före vi erhåller CE märkning enligt MDR. Försäljning kommer att ske via lokala återförsäljare med väletablerade nätverk på respektive lokal sjukvårdsmarknaden samt i samverkan med globala Techföretag för att få närvaro på den internationella marknaden. Den egna säljorganisationen kommer att fokusera på större referensprojekt och stödja återförsäljare med produktspecialister och supporttekniker.

Produkter

Vår nuvarande lösning BodyKom för mätning och analys av kontinuerlig långtidsövervakning av EKG passar väl in på marknaden. BodyKom är med möjligheten till långa kontinuerliga mätningar med flera kanaler (kurvor) och uppkoppling i realtid en avancerad lösning som passar väl in i den nya marknaden inom hemmonitorering som nu etableras. BodyKom finns med olika sensorer för olika förhållanden och kan förutom EKG även mäta temperatur och fysisk aktivitet. Kiwok avser nu med

akademins hjälp utveckla nästa generation övervakningsutrustning för patienter i hemmet med tidigare upptäckt av ohälsa, mätning av fler vitala parametrar under längre tid, en personlig och individuell hälsoprofil som ger en bättre indikation på patientens hälsoutveckling, bättre beslutsstöd för diagnos, säkrare uppföljning av behandling och återhämtning och en utrustning som kan används sömlöst inom kommunal hemsjukvård, mobila hälsoteam, primärvården och specialistvården. Lösningen skall integrera mot hälsoplattformar och andra IoT lösningar via kommunikation med hög datasäkerhet och GDPR efterlevnad.   

Kostnader och kassaflöde

För att begränsa det initiala negativa kassaflödet och minska riskerna med expansionen planerar vi att vår egen organisation ska hantera kärnverksamheten som kunder, återförsäljare och utveckling. Allt utanför kärnverksamheten ska läggas ut så långt det är möjligt. Utvecklingen ska ske i samarbete med akademi, forskningsinstitut och andra medicintekniska företag och delvis finansieras med forskningsstöd.

Forskning och forskningsfinansiering
Under rapportperioden har Kiwok deltagit i arbetet med flera ansökningar om forskningsfinansiering, både på nationell och europeisk nivå. Hittills har vi inte beviljats finansiering på de ansökningar som är inlämnade och beslutade. Kiwok har tillsammans med ett företagskonsortium under ledning av svenska forskningsinstitutet RISE ansökt om forskningsstöd inom Eureka, Horizon Europe och på Vinnova. Ansökningarna har avsett stöd för utveckling av AI-lösningar, lösningar för mödravård och för behandling av patienter med övervikt. Vi har även ansökt om bidrag för att slutföra arbetet med de prototyper till EKG-tröjor som vi har tagit fram. Hittills har dessa ansökningar inte lett till beviljade bidrag. Eftersom chansen att få positivt svar på en ansökan kan ligga så lågt som några procent så krävs det många försök för att nå framgång. Samtidigt så kan man utgå från att vi lär oss av processen och att ansökningarna bättre speglar möjligheterna med vårt utvecklingsarbete. Vid sidan om ansökningarna hos Vinnova och olika europeiska forskningsfinansiärer har vi med hjälp av en konsult med kompetens inom stiftelsevärlden börjat uppvakta privata stiftelser.     

Hållbarhet, jämlikhet och patientdriven utveckling
Dessa begrepp och att de materialiseras är mycket viktigt för Kiwoks möjligheter att lyckas som leverantör till vården och som partner till patienter. Kiwoks lösning bygger en hållbar vårdprocess från grunden genom att föra vården närmre patienten och minska sjuktransporter, beläggning på sjukhusen och därmed behoven av investeringar i större sjukhus. Jämlikheten är naturligtvis mycket viktigt när det gäller kön eftersom vi mäter lika många kvinnor som män per definition men även den geografiska jämlikheten är viktig så att glesbygd får samma goda och nära vård som storstaden, vilket till del kan lösas med distansmonitorering. Med egenmonitorering engageras patienten i sin egen vård och kan ta del av resultatet av mätningarna och av hälsoutvecklingen. Nyttan med att följa vårdgivarens behandlingar och livsstilsrekommendationer blir betydligt mer uppenbara om effekten visas i realtid.

Regulatoriska förutsättningar

Kiwoks produkter är medicinsktekniska produkter med avsedd användning inom vården. Därav följer att den kräver CE-märkning inom Europa i enlighet med det nya regelverket Medical Device Regulation (MDR) med trolig klassificering IIa eller IIb. Kiwoks lösning var tidigare CE-märkt i enlighet med den tidigare regelverket Medical Device Directive (MDD) med klassificeringen IIa. Den certifieringen har bolaget avslutat. MDR ersatte MDD under maj månad i 2021. Kiwok har nu anlitat Devicia AB som extern hjälp med certifieringsprocessen enligt MDR. En GAP-analys skall göras för att bedöma vilka kompletteringar som måste göras i Kiwoks nuvarande dokumentation för att uppfylla kraven i det nya regelverket. Eventuellt kommer även nya studier av produkten i klinisk miljö att krävas. Bolaget bedömer att man skall kunna genomföra certifieringen under 2022.        


Samverkan
Kiwok har i olika projekt samverkat med företag som Sony, TietoEvry, HiQ, Samsung och diskuterat samverkan med många fler. Vi har deltagit i utvecklingsprojekt och upphandlingar med SAABs dotterbolag Combitech, Nordic Health Innovation, Medipal, iGrant.io och Deversify. Inom akademin och instituten samverkar vi med RISE, Mälardalens Högskola, Linnéuniversitetet, Högskolan i Borås (Smart Textiles) och har samverkat med KS, KI, KTH, Blekinge Tekniska Högskola. Samverkan med kliniker, akademi och andra leverantörer inom medtech industrin är mycket viktigt för Kiwok för att driva både marknads- och produktutveckling. Vi kommer att fortsatt söka samverkan, dels för att bredda vårt erbjudande, dels för att få tillgång till forsknings- och utvecklingskapacitet, dels för att öka möjligheten till forskningsbidrag samt för att samverka med större globala företag som kan öppna dörrarna till nya intressanta kunder.   

Leverantörer
Vår mångåriga samarbetspartner och leverantör SR Medizinelektronik (SRM) i Tyskland har beslutat om att ändra kundfokus från human medicin till veterinär medicin. Kiwok erbjuds fortsatt produkter från SRM som kommer att erbjudas Kiwoks kunder, dock att Kiwok nu kommer att inkludera dessa produkter i sin egen CE-märkning vilken planeras genomföras under 2022. Även det pågående samarbetet mellan Kiwok och SRM avseende produktutveckling kommer att fortsätta.


OM KIWOK

Organisation

Peter Åberg ersatte Göran Carlsson som VD i Kiwok under september månad. Organisationen består nu av fyra personer med ytterligare fyra konsulter på roller inom bolaget. Göran Carlsson kommer att kvarstå i bolagets styrelse. Koncernstrukturen är oförändrad med Kiwok Nordic AB (publ) moderbolag, Kiwok Development AB och Kiwok Inc (USA) som dotterbolag. Kiwok Ltd (Cypern) och Kiwok Healthcare Private Limited (Indien) är fortsatt under likvidation.

Listning

Arbetet med listningsprocessen tillsammans med Kiwoks mentor, Kanton, fortsätter. Målet är att lista på bolaget på Nordic Growth Market (NGM) under innevarande år. För detta krävs att Bolaget lyckas med uppkapitaliseringen så att man når marknadsplatsens kapitalkrav som skall täcka 12 månaders drift.

Årsstämma och styrelsemöten
Bolagets årsstämma genomfördes den 29 juni utan aktieägarnas närvaro på grund av Coronapandemin och för att undvika smittspridningsrisken. Bolaget har under året hållit sex styrelsemöten samtliga utan fysisk närvaro.

Kommande rapportering

Bokslutskommuniké den 25 februari 2022.  

Stockholm den 30 november 2021

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se