Kiwok har genomfört årsstämma

Kiwok Nordic AB (publ) har den 29 juni 2021 hållit årsstämma utan aktieägarnas närvaro. Stämman fattade beslut i enlighet med förslagen i kallelsen. De ordinarie styrelseledamöterna Anders Östlund, ordförande, Klas Nyström, Bo Unéus och Göran Carlsson, vd, omvaldes, EY omvaldes som revisorer. Årsstämman beslutade vidare att fastställa förslaget till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.I och med att aktieägarna inte kunde närvara på årsstämman så informerar VD Göran Carlsson bolagets aktieägare om förändringsarbetet i en video. Se länk till video med VD-ordet.


Stockholm 29 juni 2021
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se