Uppdatering avseende Kiwok Nordic AB (publ) och pågående noteringsprocess

I december 2020 lämnade Kiwok Nordic AB (publ) in en granskningsansökan till NGM avseende notering av bolaget på NGM Nordic SME. Detta skedde efter tidigare diskussioner med NGM avseende bolagets möjligheter att ansöka om en listning.

Förberedelserna inför notering har sedan dess pågått och i samband med detta har ett antal avtal slutits med samarbetspartners avseende mentorskap, informationsgivning och formalia kring insiderhandel och hantering av konfidentiell information. 

Vår initiala bedömning var att notering av bolaget skulle kunna ske senast innan aprils utgång men vi har nu justerat tidsplanen till att sikta på en notering innan den 30 juni 2021, dvs under kvartal 2. 

Vi kommer att hålla aktieägare och övriga intressenter informerade om processen tills notering och vi står givetvis till förfogande för frågor avseende noteringsprocessen och bolagets övriga verksamhet.

Kiwok Nordic AB (publ)