Kiwoks process för listning framflyttad

Under maj/juni 2021 har bolaget genomfört en riktad nyemission av B-aktier med en emissionsvolym om maximalt 6 MSEK till teckningskurs 2,50 kronor. Totalt tecknades aktier i nyemissionen till ca 2,2 MSEK varav 0,4 MSEK tecknades mot kontant betalning och 1,8 MSEK tecknades via kvittning. Nyemissionen tillförde därmed inte bolaget tillräcklig med nytt kapital för att bolaget skall uppfylla kapitalkravet för notering varför styrelsen har beslutat att genomföra ytterligare kapitalanskaffning om 3,8 MSEK.Vår tidigare bedömning var att notering av bolaget skulle kunna ske under första halvåret 2021 men vi har nu justerat tidsplanen till att planera för en notering under andra halvåret 2021 vilket ger utrymme för ytterligare kapitalanskaffning. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.kiwok.se och ta del av video med vd-ordet från årsstämman.

 

Stockholm 29 juni 2021

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se