Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ)

By maj 29, 2019News

Kallelse till årsstämma onsdagen den 26 juni 2019 klockan 16:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag annonserats i Svenska Dagbladet och publicerats i Post och Inrikes tidningar. Kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 juni 2019, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 24 juni 2019 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm, på telefon 08-550 036 70 eller via e-post info@kiwok.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd onsdagen den 19 juni 2019.

Stockholm 29 maj 2019

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ) 2019-06-26