Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ)

By juni 1, 2020News

Kallelse till årsstämma måndagen den 29 juni 2020 klockan 16:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag annonserats i Svenska Dagbladet och publicerats i Post och Inrikes tidningar. Kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 juni 2020, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 22 juni 2020 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm eller via e-post info@kiwok.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd tisdagen den 23 juni 2020.

Stockholm 1 juni 2020

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ) 2020-06-29