Kallelse till extra bolagsstämma Kiwok Nordic AB (publ)

By oktober 15, 2018News

Kallelse till extra bolagsstämma måndagen den 29 oktober 2018 klockan 15:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och Inrikes tidningar samt annonserats i Svenska Dagbladet. Kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 oktober 2018, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 17.00 torsdagen den 25 oktober 2018 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm eller via e-post info@kiwok.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd tisdagen den 23 oktober 2018.

Kiwok Nordic AB (publ) kallelse extra bolagsstämma 2018-10-29 Fullmaktsformulär 2018-10-29