Kiwok genomför riktad nyemission inför listning

By oktober 18, 2020News

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsbelopp: Högst 6 000 000 kr.
Antal aktier i emissionen: Högst 2 400 000 B-aktier.
Pris per aktie: 2,50 kronor.
Teckningstid: From den 19 oktober tom den 6 november 2020.
Bolagsvärdering: Cirka 49 MSEK (pre-money).
Avvikelse från företrädesrätt: Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och riktas till allmänheten i syfte att skapa ytterligare spridning av ägandet i bolaget.
Handel i aktien: Aktien i Kiwok är i dag onoterad men styrelsen har för avsikt att ansöka om listning av bolagets aktie så snart bolaget uppfyller kraven och verksamheten är etablerad.

Stockholm 2020-10-19

För ytterligare information kontakta

CEO Göran Carlsson, telefon 076-860 61 35, mejl goran.carlsson@kiwok.se eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se