Kiwok Nordic AB (publ) har hållit årsstämma

By juli 13, 2020News

Kiwok Nordic AB (publ) har den 29 juni 2020 hållit årsstämma. Stämman fattade beslut i enlighet med förslagen i kallelsen. De ordinarie styrelseledamöterna Anders Östlund, styrelsens ordförande, Klas Nyström och Bo Unéus omvaldes. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes bolagets vd Göran Carlsson.

VD Göran Carlsson informerade stämman om det förändringsarbete som nu pågår i bolaget. Den pågående Corona pandemin har hittills inte påtagligt påverkat bolagets verksamhet. Effekterna av pandemin har dock påverkat intresset för distans- och hemmonitorering i positiv riktning. Målet är att under hösten implementera bolagets lösning för distansmonitorering av patienter i referensinstallationer på svenska regioner, att uppkapitalisera bolaget för att uppfylla kraven vid en kommande listning av bolagets aktie samt att rekrytera en ny ledning för att driva internationaliseringen av bolagets verksamhet och listningen av aktien.

Under verksamhetsåret 2019 har bolaget genomfört en riktad nyemission av 311 219 B-aktier till teckningskurs 3 kronor och ett emissionsbelopp om 933 657 kronor vilket i huvudsak tecknades via kvittning. Bolaget har under året även lämnat dotterbolaget Kiwok Development AB ett villkorligt aktieägartillskott om 1,9 Mkr.

Stockholm 2020-07-09

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

 

Kiwok Nordic kommuniké årsstämma Kiwok Nordic årsredovisning 2019