Fredag den 23 februari sista dagen för teckning i Kiwoks nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare


DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, HONG KONG SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

 

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har fattat beslut om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

 

Erbjudandet i sammandrag
 

Syftet med kapitalanskaffningen är främst att finansiera det fortsatta arbetet med implementering och marknadsintroduktionen av lösningen BodyKom.
 

Emissionsvolymen omfattar högst 5 466 075 nyemitterade B-aktier, motsvarande 8,2 MSEK.
 

Teckningskursen är1,50 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den
1 februari 2024.

Teckningstid för teckning av aktier i nyemissionen är från och med den 5 februari 2024 till och med den 23 februari 2024.
 

Bolagsvärderingen är cirka 33 MSEK (pre-money).

 

För ytterligare information och underlag besök bolagets hemsida, www.kiwok.se eller Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, hemsida www.hagberganeborn.se.  

 

Stockholm 2024-02-19

Har du frågor gällande nyemissionen kontakta

Klas Nyström, CEO, telefon 0768 80 08 00, mejl klas.nystrom@kiwok.se


Anders Östlund, ordförande, telefon 0705 13 61 48, mejl anders.oestlund@kiwok.se

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

 

Om Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess.