Årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ).

Onsdagen den 29 juni 2022 i Stockholm

Kiwok är ett svenskt medicintekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distnansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. Bodykom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess. Kiwok har metodpatent i USA och Sydkorea.

Årsstämma i Kiwok Nordic (publ)

Kiwok Nordic AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 29 juni 2022 på City Life Konferens, Sveavägen 63, 1 tr., Stockholm. Kallelsen har publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och inrikes tidningar. Att kallelse gått ut har även annonserats i Svenska Dagbladet. Du finner kallelsen nedan tillsammans med övriga dokument inför årsstämman. Aktieägare som önskar delta i besluten vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 20 juni 2022, dels anmäla sig via Fullmaktsfomrulär till bolaget senast måndagen den 27 juni 2022 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm eller via e-post info@kiwok.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd måndagen den 20 juni 2022.

Bodykom

Årsredovisning

Bodykom

Kallelse till årsstämma

Bodykom

Bemyndigande

Bodykom

Fullmaktsformulär