Kiwok publicerar kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2022

REDOGÖRELSE

Rapportens sifferunderlag har ej granskats av Bolagets revisorer.

Perioden juli - september 2022

Under perioden redovisar koncernen en försäljning om 15 Tsek, att jämföra med 30 Tsek under föregående år.

Under perioden redovisar koncernen en förlust före skatt om - 407 Tsek, att jämföra med
– 1 798 Tsek under föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för koncernen under perioden var - 295 Tsek, att jämföras med – 1 934 Tsek under föregående år.

Resultatet per aktie uppgick till 0,0 sek att jämföras med 0,1 sek för samma period föregående år.

VD Klas Nyström kommenterar

Försäljning och resultat
Periodens försäljning 15 Tsek avser levererad mätutrustning till Sony Network Communications. Resultatet för perioden har påverkats av uppgörelser med WIP och Almi av engångskaraktär som påverkat resultatet positivt med ca 1 400 Tsek. Det underliggande rörelseresultatet oaktat transaktioner av engångskaraktär ligger i nivå med samma period föregående år.

Ändrat kundfokus
Efter Bolagets beslut tidigare under året om att ändra kundfokus så har vi under perioden startat vår transformation mot att bli en leverantör av kvalificerad monitoreringsutrustning till medicinsk forskning och utveckling. Beslutet om att fokusera på forskningen i stället för klinisk användning i marknadsbearbetningen grundar sig dels på att klinikerna ännu inte har tagit till sig fördelarna med distansmonitorering, dels på att försäljning till kliniker kräver CE-märkning i enlighet med det nya europeiska regelverket MDR vilket inte forsningen gör. Genom att vända sig till forskningen når vi flera fördelar. Vi når en kundgrupp som är motiverade att implementera nya typer av lösning i sin verksamhet och vi slipper för tillfället den höga kostnaden för certifieringsprocessen. Dessutom så är naturligtvis medicinska forskningsprojekt utmärkta referenser för den framtida försäljning till kliniker. Långsiktigt och när efterfrågan etablerats inom klinikerna är det Bolagets ambition att söka CE-märkning och åter erbjuda klinikerna våra lösningar.

Marknadsbearbetning
Vi har nu börjat kontakta och informera forskare om våra lösningar för monitorering av personer/patienter på distans vilka kan bidra till effektivare hantering av de personer som ingår i studier. Bearbetningen kommer att starta med de läkare och akademiker som sedan tidigare ingår i vårt nätverk. Vi informerar även forskningsinstitut och forskargrupper i Sverige och i utlandet och vi bjuder in till partnerskap och att gemensamt söka forskningsbidrag för utvecklingsprojekt. Under perioden har vi själva och i konsortier fortsatt deltagit i innovationsupphandlingar och utlysningar om forskningsfinansiering.

Partnersamverkan
Vårdsektorn genomgår just nu stora förändringar till följd av ökad efterfrågan och ofta minskade resurser. Grunden för detta är bland annat befolkningens ökade livslängd, mer medvetna patienter och akuta pandemier. Digitaliseringen är enligt de flesta en möjlig lösning på en del av problemen, distanshantering av patienter är uppenbarligen en annan lösning. Många hälso- och vårdlösningar har utvecklats de senaste åren, som tex Kiwoks unika distansmonitoreringslösning BodyKom. Problemet för vården är att det inte är möjligt att känna till alla dessa lösningar och att de oftast bara löser en mindre del av vårdbehovet. Vad vi inom Kiwok har sett så har detta lett till att upphandlande organisationer, både vad det gäller innovationsupphandling och reguljära upphandlingar, i allt större utsträckning upphandlar kompletta system för tex distansmonitorering av patientgrupper. Kiwok har under lång tid insett behovet av samverkan med andra leverantörer för att kunna erbjuda kompletta och sammanhållen vård.   

Kiwok arbetar långsiktigt med partners som tyska SRM för utveckling och leverans av sensorer, i Karlskrona med WIP för kommunikationsutveckling och BTH för medicinsk validering. Tidigare gjordes även medicinsk validering på KS i Huddinge. Vi har haft utvecklingsprojekt avseende vår t-shirt för EKG mätning med KTH och Smart Textiles, högskolan i Borås. 

Under perioden har Kiwok fortsatt arbetet inom ramen för ett konsortium med de svenska företagen Nordic Health Innovation (NHI), Combitech och iGrant.io. Konsortiet har bland annat samverkat med RISE när det gäller ansökningar om både nationell och europeisk forskningsfinansiering. Konsortiet har då i olika sammanhang kompletterats med andra samverkande partners i Sverige och i utlandet beroende på vad man avser utveckla och för vilka terapier.     

Forskningsbidrag och innovationsupphandlingar
Vi var under perioden engagerade i att förbereda ett erbjudande i en innovationsupphandling med region Västerbotten i Sverige samt regioner i Spanien och Italien. Upphandlarna hade bjudit in europeiska konsortier att utveckla en sammansatt distanslösning för vård av äldre patienter med svår hjärtsvikt. Man sökte lösningar som inte finns på marknaden idag men där delkomponenter till en lösning finns. Vårt konsortium hade de flesta komponenter för en sådan lösning och förstärktes av det svenska företaget MyIndicator, patient empowerment, och ytterligare partners från Spanien och Italien. Kontakten med dessa företag kom dels via matchmaking inom upphandlingen och i Italien med hjälp av Business Sweden i Milano. Det är inte alltid att processen landar i att ett anbud eller ansökan lämnas in. I det här fallet beslutade konsortiet att inte lämna in anbud även om mycket av arbetet var gjort då vi inte kunde engagera en projektägare för ett så stort projekt. Arbetet förde dock det goda med sig att vi skapade nya intressanta kontakter med kollegor i Sverige, Spanien och Italien samt att vi fick överväga hur vi skulle kunna anpassa vår lösning för patienter med svår hjärtsvikt.

Akademin bjuder regelbundet in Kiwok att delta i ansökningar. Vi deltar n u i förberedelserna för att söka forskningsbidrag för ett AI-projekt. Vi deltar i projektet tillsammans med Mälardalens Universitet samt företag och Universitet från andra europeiska länder. Uppgiften är att utveckla AI lösningar med en människa i loopen för verifiering. Förutom möjligheten att få vara med i ett finansierat projekt så ger den här typen av ansökningar nya forskarkontakter.

Hållbarhet ett säljargument
Distanshantering av patienter leder till en hållbar och nära vård som betecknas av prevention, prediktion, personanpassning och patientinvolvering. Klimatavtrycken minskar när patienter inte belägger sjukhusen och slipper sjukresor. Under perioden har vi utvärderat en svensk utlysning inom klimatområdet där vår hållbara lösning BodyKom skulle kunna vara en utmärkt grund för en hållbarare vård. Vi valde i det här fallet att inte ansöka eftersom tiden inte räckte till för att skapa de partnerskap som krävdes. Vi bedömer dock att kraven på att även vården skall göra mer för att minska klimatavtrycken kommer att öka vilket passar vårt erbjudande. 

Strategiarbetet
Bolaget har under perioden fortsatt arbetet med strategigenomgången inför 2023. Målet är att skapa referensprojekt, gör bolaget attraktivare för investerare, genomföra uppkapitalisering och i förlängningen listning. Vi bedömer att förändringen i den finansiella sektorn ställer högre större krav på omsättning och vinst, det räcker inte längre med enbart referensaffärer. Vår låga burn-rate är en förutsättning för att ven med små intäkter få ett positivt resultat. Arbetet med listningsprocessen tillsammans med Kiwoks mentor, Kanton, fortsätter. Målet är att lista bolaget på en lista med Nordic Growth Market (NGM) så snart bolaget uppfyller kapitalkraven.

Patent
Kostnaden för att upprätthålla Bolagets patent i USA och Sydkorea har varit för stor för att Bolaget skulle kunna hantera den utan intäkter. De båda sista patenten har därför löpt ut utan förnyelse. Vi har ambitionen att skydda kommande intressant utvecklingsresultat om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart ställt i relation till de merintäkter ett skydd kan ge. 

Stockholm den 14 november 2022
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

För ytterligare information kontakta:
Klas Nyström, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 076-880 08 00, mejl klas.nystrom@kiwok.se

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se