Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok Nordic AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 29 juni 2022 på City Life Konferens, Sveavägen 63, 1 tr., Stockholm. Kallelsen har denna dag publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och Inrikes tidningar. Att kallelse gått ut har även idag annonserats i Svensk Dagbladet. Kallelsen finns även tillgänglig hos Bolaget på adress c/o Anders Östlund, Norrtullsgatan 57, 113 45 Stockholm, och kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som önskar delta i besluten vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 20 juni 2022, dels anmäla sig via Fullmaktsformulär till bolaget senast måndagen den 27 juni 2022 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm eller via e-post info@kiwok.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd måndagen den 20 juni 2022.

Handlingar till årsstämman finns på www.kiwok.se.

Stockholm 1 juni 2022
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se

Kort om Kiwok

Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess. Kiwok har metodpatent i USA och Sydkorea.