Kiwok har omförhandlat låneavtal med Almi Företagspartner

Kiwok Development AB, helägt dotterbolag till Kiwok Nordic AB (publ), har sedan tidigare haft ett lån hos Almi Företagspartner som initialt var på 1,5 Mkr. Efter amortering och viss nedskrivning av räntan var skulden vid uppgörelsen 634 Tkr. Almi Företagspartner och Kiwok Development har nu träffat ett avtal om omläggning av den aktuella skulden till ett royaltyavtal. Innebörden av avtalet är att Almi efterskänker sin fordran mot att Kiwok betalar en royalty om 10 % av framtida fakturering till dess att den tidigare skulden 634 Tkr återbetalats i sin helhet. Fördelen med avtalet för Kiwok är att skulden  inte längre belastar bolagets balansräkning samt att amortering av den relateras till bolagets intäkter.  

Stockholm 1 juli 2022
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se