Kiwok Nordic AB (publ) avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden januari – mars 2022

REDOGÖRELSE

Rapportens sifferunderlag har ej granskats av Bolagets revisorer.

Perioden januari – mars 2022

Under perioden redovisar koncernen en försäljning om 0 Tsek, att jämföra med 0 Tsek under föregående år.

Under perioden redovisar koncernen ett resultat före skatt om - 215 Tsek, att jämföra med – 84 Tsek under föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för koncernen under perioden var -588 Tsek, att jämföras med -1058 Tsek under föregående år.

Resultatet per aktie uppgick till – 0,01 sek att jämföras med 0 sek för samma period föregående år.

En uppgörelse har under perioden träffats med WIP, en av Kiwoks viktigaste partners, om att ett äldre åtagande som Kiwok haft mot WIP skrivs bort i sin helhet vilket minskar Kiwoks skuldbelastning med ca 700 Tsek.

Under perioden genomfördes en mindre leverans till Sony Networks av mätutrustningar som användes vid Sonys interna produktutveckling.

VD Klas Nyström kommenterar

Jag har under april månad tillträtt som t.f. vd i Kiwok och efterträtt Peter Åberg som lämnat bolaget för andra uppdrag bl.a. för FN i samband med flyktingsituationen i Ukraina. Jag har deltagit i Kiwoks verksamhet som styrelseledamot sedan 2017 och under min tid som vd i HiQ i Karlskrona även deltagit i utvecklingsprojekt tillsammans med Kiwok och i samverkan med bl.a. RISE. Jag har en bakgrund som sjöofficer inom flottan, verkat i ledande befattningar inom mobilindustrin på Telenor och Ericsson samt varit vd på HiQ i Karlskrona.

I min nya roll som vd i Kiwok avser jag att fokusera på aktiviteter som ligger närmst till för affärer och snabbt kan skapa ett positivt kassaflöde. Att Kiwok har en god positionering inom den framväxande marknaden för e-hälsa ser jag som en stor fördel i mitt nya uppdrag. Fokus under 2022 kommer vara att skapa referensaffärer i utvalda regioner samt positivt kassaflöde. Båda faktorerna underlättar kapitalanskaffningen viket i sin tur är en förutsättning för den kommande listningen. Vi fortsätter även att bygga vidare på de goda relationer vi har med stora och internationellt välkända partners inom akademi och industri för utveckling och försäljning inom e-hälsa.

Nu startar vi dessutom uppbyggnaden och lanseringen av en ny e-hälsotjänst, HjärtDoktorn. En tjänst som riktar sig direkt till patienterna och underlättar för alla att hålla koll på sitt hjärta. För patienten leder tjänsten till tidigare upptäckt av hjärtproblem och tidigare signaler på att kroppen behöver

återhämta sig. För vården innebär tjänsten att man i tid får ett bättre beslutsunderlag och kunna erbjuda patienterna ett effektivare och mer personligt patientbemötande. För samhället innebär tjänsten en friskare befolkning och en mer hållbar vård. Samtidigt kommer vi utveckla en individuell hälsoprofil så att hjärtmätningar som våra användare i fortsättningen gör jämförs med tidigare gjorda mätningar på samma individ. Detta kommer att öka precissonen i analysen och diagnosen.   

Ett första steg i min nya satsning på Kiwok är att vi erbjuder aktieägarna att delta i en nyemission till fördelaktig kurs. Med emissionslikviden kommer vi kunna genomföra lanseringen av HjärtDoktorn och vi kommer närmre den efterlängtade listningen av bolagets aktier.

Marknaden

Marknaden för digitala e-hälsolösningar växer snabbt och tar en allt större del av totalmarknaden för vårdprodukter. Fler och fler regioner och kommuner tittar nu på att investera i digitala produkter och implementera nya vårdprocesser där mer av vården sker hemma hos patienten. Denna utveckling innebär en ökad möjlighet för Kiwok att introducera BodyKom vår lösning för distansmonitorering av patienter hos vårdgivarna. BodyKom erbjuds som ett abonnemang och kunden tecknar ett tvåårigt avtal gällande patientutrustning, normalt från fem enheter, vilka debiteras månadsvis. Nyttan med BodyKom för vårdgivarna är att man får en lösning som sömlöst följer patienten på resan mellan olika vårdgivare, från hemsjukvården via primärvården och ambulanstransporten till specialistvården på sjukhuset. Patienten är kontinuerligt monitorerade under hela resan och vårdgivarna kan på distans följa patientens vitala hälsovärden.  

Samtidigt genomförs allt fler utvecklingsprojekt inom e-hälsa i regionerna med stöd från EU och nationell finansiering. En utveckling som gynnar Kiwok eftersom vi behöver delta i utvecklingsprojekt och testbäddar för att validera vår lösning inför CE-märkningen enligt nya regelverket. För försäljning på sjukhus och vårdenheter kommer vi att under 2022 fortsätta omcertifiering av vår lösning från det tidigare regelverket MDD till det nya regelverket MDR. BodyKom kan inte säljas för klinisk användning före vi erhåller CE märkning enligt nya regelverket.

Finansiering

En av våra prioriteringar är att öka intäkterna från utvecklingsprojekt i syfte att förbättra vårt kassaflöde. Lika viktigt är dock att bibehålla utgifterna på låg nivå och minska riskerna i samband med expansionen. Vår egen organisation ska hantera kärnverksamheten som kunder, återförsäljare och utveckling. Allt utanför kärnverksamheten ska läggas ut så långt det är möjligt. Utvecklingen ska ske i samarbete med akademi, forskningsinstitut och andra medicintekniska företag och delvis finansieras med forskningsstöd. Under rapportperioden har Kiwok fortsatt deltagit i arbetet med ansökan om forskningsfinansiering under ledning av RISE, både på nationell och Europanivå.

Arbetet med listningsprocessen tillsammans med Kiwoks mentor, Kanton, fortsätter. Målet är att lista på bolaget på Nordic Growth Market (NGM) så snart bolaget uppfyller kapitalkraven.

Stockholm 15 juni 2022
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se

Företagsbeskrivning 

Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess. Kiwok har metodpatent i USA och Sydkorea.