Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp:                                            Högst 1 416 102 kr.

Antal aktier i emissionen:                                Högst 708 051 B-aktier.

Pris per aktie:                                                  2,00 kronor.

Teckningstid:                                                   From den 9 juni tom den 23 juni 2022.

Bolagsvärdering:                                             Cirka 42 MSEK (pre-money).

Företrädesrätt:                                                Nyemissionen sker med företrädesrätt för nuvarande
             aktieägare varvid trettio (30) befintliga aktier, oavsett serie,
             ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie.

Handel i aktien:                                               Aktien i Kiwok är i dag onoterad men bolaget har ansökt om
             listning av bolagets aktie på Nordic SME, NGM, så snart 
             bolaget uppfyller kraven.

Stockholm 2022-05-30

För ytterligare information kontakta

Anders Östlund telefon 0705-136 148, mejl anders.oestlund@kiwok.se eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Om Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess. Kiwok har metodpatent i USA och Sydkorea.