Kiwok publicerar kvartalsredogörelse för det andra kvartalet 2022

REDOGÖRELSE

Rapportens sifferunderlag har ej granskats av Bolagets revisorer.

Perioden april – juni 2022

Under perioden redovisar koncernen en försäljning om 0 Tsek, att jämföra med 30 Tsek under föregående år.

Under perioden redovisar koncernen en förlust före skatt om - 255 Tsek, att jämföra med
– 559 Tsek under föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för koncernen under perioden var - 9 Tsek, att jämföras med 27 Tsek under föregående år.

Resultatet per aktie uppgick till 0 sek att jämföras med 0 sek för samma period föregående år.

VD Klas Nyström kommenterar

Under andra kvartalet i år har verksamheten ändrat fokus för att skapa referensprojekt inom forskning och utveckling, till att börja med i region Kalmar län. Skälen till detta är att vi upplevde att vi hade närmst till affär i den regionen, att vi vänder oss till forskare så länge vi saknar CE-märkning och att vi koncentrerar resurserna till några få tydliga aktiviteter för att få genomförandekraft.

Effekterna av arbetet är att vi har skapat kontakt med projekt och forskare i regionen och att vi nu börjat agera som en attraktiv leverantör till forskningen i stället för att som tidigare vara en leverantör till klinikerna men utan CE-märkning. Planen är nu att söka forskningsfinansiering för en större studie av nyttan av distansmonitorering av äldre, eventuellt tillsammans med kollegor inom branschen samt att söka medverkan i mindre projekt för att snabbare få vår lösning i drift.    

Vi har under perioden under ledning av RISE och tillsammans med olika kliniker och kollegor drivit ansökningsprocesser både nationellt och på Europanivå bl.a. inom områdena mödravård och övervikt. Ansökan inom övervikt gjordes med partners från Sverige, Finland, Tyskland och Spanien. RISE letar nu nya utlysningar som vi och våra partners kan söka. Chansen att få bidrag från en stor utlysning är liten varför man behöver söka regelbundet för att öka möjligheten till ett positivt utfall.

Kiwok deltar i ett konsortium med företagen Nordic Health Innovation (NHI), Combitech, iGrant.io och MyIndicator som tillsammans förbereder erbjudanden i innovationsupphandlingar.  Upphandlarna är regioner Västerbotten i Sverige samt regioner andra europeiska länder. Upphandlarna bjuder in europeiska konsortier att utveckla en sammansatt distanslösning för vård av äldre patienter och med nya lösningar på hanteringen av personliga hälsodata. Man söker lösningar som inte finns på


marknaden idag men där delkomponenterna till en lösning finns. Vårt konsortium kan förstärkas av ytterligare partners från Sverige och/eller övriga Europa.

Akademin bjuder regelbundet in Kiwok att delta i ansökningar. Vi deltar n u i förberedelserna för att söka forskningsbidrag för ett AI-projekt. Vi deltar i projektet tillsammans med Mälardalens Universitet samt företag och Universitet från andra europeiska länder. Uppgiften är att utveckla AI lösningar med en människa i loopen för verifiering. Förutom möjligheten att få vara med i ett finansierat projekt så ger den här typen av ansökningar nya forskarkontakter.

Arbetet med fokus på referensaffärer fortsätter samtidigt som vi förbereder en strategigenomgång inför 2023 med fokus på försäljning och positivt resultat. Målet är att göra bolaget attraktivare för investerare, få till uppkapitalisering och listning. Vi upplever att det fortsatt finns pengar i marknaden men att förändringen i den finansiella sektorn nu ställer högre större krav på omsättning och vinst, det räcker inte längre med referensaffärer. Vi har en fördel i vår låga burn-rate som gör att vi även med små intäkter kan få ett positivt resultat.

Under perioden genomfördes en leverans av mätutrustningar till Sony Networks som användes vid produktutveckling.

Arbetet med listningsprocessen tillsammans med Kiwoks mentor, Kanton, fortsätter. Målet är att lista bolaget på Nordic Growth Market (NGM) så snart bolaget uppfyller kapitalkraven.

Stockholm den 19 september 2022
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se