Kiwok har genomfört nyemission

Kiwoks nyemission tillför bolaget 601 TSEK före emissionskostnader

Kiwok Nordic AB (publ) har under perioden 9 – 23 juni genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Totalt tecknades emissionen till 601 TSEK, vilket motsvara 42 % av emissionsbeslutet, varav 372 TSEK tecknades av bolagets styrelse och ledning via kvittning, 191 TSEK tecknades mot kontant betalning och 38 TSEK via kvittning av övriga fordringsägare. Antalet aktier i Kiwok kommer genom nyemissionen att öka med 300 515 B-aktier vilket innebär en utspädning med 1,4 % och aktiekapitalet kommer att öka med 300 515 SEK.

Stockholm 29 juni 2022
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se