Kiwok publicerar bokslutskommuniké för 2021

 

KIWOKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2021

Kiwok Nordic AB (publ) (”Kiwok” eller ”Bolaget”) avlägger härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021. Bolaget redovisar en försäljning för perioden om 30 Tsek, att jämföra med 0 TSEK för motsvarande period 2020. Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

Oktober – december 2021

Nettoomsättningen uppgick till 0 Tsek

Resultatet EBIT uppgick till - 1 009 Tsek

Resultat efter skatt uppgick till - 1 108 Tsek

Resultat per aktie var – 0,05 Sek

Januari – december 2021

Nettoomsättningen uppgick till 30 Tsek

Resultatet EBIT uppgick till - 2 516 Tsek

Resultat efter skatt uppgick till - 2 630 Tsek

Resultat per aktie var – 0,12 Sek

Kassaflödet uppgick till – 1 308 Tsek

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning skall lämnas.

Väsentliga händelser under perioden

Listningsprocessen fortsätter och Kiwok söker uppkapitalisering om 5 Mkr.

Försäljningsfokus på utvecklingsprojekt för att skapa referenser och Proof of Concept.

Omcertifiering av bolagets produkter i enlighet med den nya Europeiska regelverket MDR har inletts.

Utveckling av automatanalys och personlig hälsoprofil.

Nya ansökningar om forskningsfinansiering inlämnade både nationellt och på Europanivå.

VD KOMMENTAR

Fortsatt förstärkning av marknaden

De senaste åren har utvecklingen för Kiwoks marknad, e-hälsa och digitalisering, tydligt förstärkts. Dels till följd av de förändringar som pandemin har lett till, dels den fortsatta generella digitalisering av samhället i sin helhet som pågår. De flesta som arbetar inom vården, både kliniskt, administrativt och politiskt, inser idag den stora nyttan av digitala vårdprocesser och hantering av patienter på distans. De största hindren för implementering av våra lösningar bedömer jag nu vara att vårdgivare har bristande information om vilka nya lösningar och möjligheter som finns på marknaden samt att upphandlingssystemen försvårar implementering av dessa. Pandemin har också tillfälligt försvårat möjligheterna att nå kontakt med vården om ny teknik även om behovet av e-hälsa bara ökar.

Trender inom vården

En aktiv involvering av patienterna i sin egen vårdprocess är nödvändigt för att garantera effektiv behandling av kroniska sjukdomar. Det kan ske preventivt redan innan patienten fått en diagnos. Det inkluderar att dela information och beslut med patienten avseende deras kliniska och terapeutiska undersökning och behandling, användning av nya teknologier för att implementera patienternas deltagande i sjukdomshanteringen och för att uppnå betydande och relevanta förbättringar av patientrapporterade resultat och livskvalitet. Modellen P4 Medicin innefattar de fyra P:na predictive, preventive, personalized, participative och representerar hörnstenarna i en modell för klinisk medicin, som erbjuder möjligheter att modifiera sjukvårdens arbetssätt och där individens deltagande blir nyckeln till framgång. Precisionsmedicin är ett exempel på att man inte bara generellt medicinerar utan att behandlingen skall baseras på just vad den individen har för behov av och att man följer upp behandlingen tex via distansmonitorering i realtid. En annan viktig fråga i dag är återhämtning, personer med ansträngande arbete eller livssituation men även elitidrottare tar ut sig men skapar inte förutsättningar för återhämtning. Genom distansmonitorering kan man mäta och skapa signaler som uppmärksammar personen på behovet av återhämtning och därmed förebygga överbelastning.

Tydligt fokus på försäljning mot forskning och utveckling   

Vi inriktar våra försäljningsinsatser på utvecklingsprojekt inom vården och erbjuder vår lösning för forskning och utveckling som ett sätt att presentera den för marknaden. Kiwok sensorer kan ingå som komponenter i fullständiga lösningar för regional hemmonitorering av större patientgrupper, då i samverkan med andra e-hälsoföretag som erbjuder kompletterande delar t.ex. plattformar för Internet of Things (IoT) kopplade till journal- och verksamhetssystem. Kiwoks sensorlösningar kan också stand-alone underlätta det förebyggande hälsoarbetet på individnivå och ger verktyg för egenvård, fjärrövervakning och proaktiv och individuell vård av äldre och kroniskt sjuka i hemmen. Kiwoks sensorer kan användas vid vård i hemmet, vid besök av mobila vårdteam, vid ambulanstransporter samt vid vård på sjukhus och sömlöst under hela vårdprocessen. På så sätt knyter lösningen samman patientens kontakter med olika vårdorganisationer.  

Förbättrat rörelseresultat

För att begränsa burn raten och minska riskerna med expansionen planerar vi att vår egen organisation ska hantera kärnverksamheten som kunder, återförsäljare och utveckling. Allt utanför kärnverksamheten ska läggas ut så långt det är möjligt. Utvecklingen ska ske i samarbete med akademi, forskningsinstitut och andra medicintekniska företag och delvis finansieras med forskningsstöd. Resultatet för 2021 – 2 630 Tsek innebär en förbättring i förhållande till 2020 om + 1 287 Tsek vilken är hänförlig till sänkta kostnader.

Förstärkning av organisationen

Peter Ågren ersatte Göran Carlsson som VD i Kiwok under september månad 2021. Göran Carlsson kommer att kvarstå i bolagets styrelse. Vidare anslöt Torbjörn Friede i april 2021 till ledningen med uppdrag att söka och driva forsknings- och utvecklingsfinansiering.  Organisationen består nu av fyra personer med ytterligare fyra konsulter på olika roller inom bolaget.

Förutsättningarna för listning på NGM

Arbetet med listningsprocessen tillsammans med Kiwoks mentor, Kanton, fortsätter. Den huvudsakliga delen av processen är förberedd men uppkapitaliseringen återstår. Målet är att lista på bolaget på Nordic Growth Market (NGM) så snart bolaget uppfyller kapitalkravet.

Ny teknik ger nya möjligheter

Vi ser nya möjligheter inom områdena automatanalys och beslutsstöd baserat på AI vilket tidigarelägger upptäckt, diagnos och behandling, en personlig hälsoprofil vilket innebär att användarna kommer att jämföra nya mätvärden mot tidigare sparade, personliga hälsodata, samt att erbjuda användarna ett säker och personligt hälsokonto för att förvara och hantera sitt hälsodata. I förlängningen kan hälsokontot inte bara innebära att användaren säkert kan förvara sitt hälsodata, utan även att man har full kontroll över hur data hanteras av vem och varför. Detta är områden inom vilka efterfrågan kommer och Kiwok arbetar med akademin och industrin för att möta denna efterfrågan.   

Samverkan stärker bolagets position

Kiwoks erbjudande inom kardiologi, EKG, kommer att kompletteras med lösningar från andra leverantörer, tex sensorer som mäter andra hälsotillstånd, hälsoplattformar och datahantering för GDPR säkrad distansövervakning. Vi söker samverkan med andra medtech och vårdleverantörer för att bredda och anpassa vårt erbjudande så det passar för kunden. Vi ser mer och mer att upphandlingar och utlysningar om forskningsfinansiering riktar sig i första hand till konsortier istället för mot enskilda leverantörer för att få del av så mycket innovativa lösningar som möjligt.

 

Verksamhetsöversikt

Vi prioriterar försäljningen mot utvecklingsprojekt i Sverige och Norden, för att skapa referenser och Proof of Concept. Vi kommer även under 2022 att bearbeta kontakter i tex Tyskland och övriga Europa. För försäljning till utvecklingsprojekt krävs ingen CE-märkning. För försäljning till sjukhus och kliniker fortsätter vi under 2022 omcertifiering från vår tidigare MDD till nya regelverket MDR. BodyKom kan inte säljas för klinisk användning före vi erhåller CE märkning enligt nya regelverket. Försäljning kommer att huvudsakligen ske via lokala återförsäljare med väletablerade nätverk på respektive lokal sjukvårdsmarknaden samt i samverkan med globala Techföretag för att få närvaro på den internationella marknaden. Den egna organisationen kommer att fokusera försäljningen på större referensprojekt och stödja återförsäljare via egna produktspecialister och supporttekniker. Återförsäljare får 40 % av försäljningsvärdet om de är ansvariga för hela affären, inklusive första linjens support. Vid tilldelning av en potentiell kund utan affär utgår ersättning med 10 % av försäljningsvärdet. Kiwok ansvarar i alla fall för andra linjens support.

 

Vår mångåriga samarbetspartner och leverantör SR Medizinelektronik (SRM) i Tyskland har beslutat om att ändra kundfokus från human medicin till veterinär medicin. Kiwok erbjuds fortsatt produkter från SRM som kommer att erbjudas Kiwoks kunder, dock att Kiwok nu kommer att inkludera produkterna i sin egen CE-märkning vilken planeras genomföras under 2022. Även det pågående samarbetet mellan Kiwok och SRM avseende produktutveckling kommer att fortsätta.

 

Under rapportperioden har Kiwok deltagit i arbetet med ansökan om forskningsfinansiering under ledning av RISE, både på nationell och på Europanivå samt i ett projekt i Kenya.

 

Under våren genomfördes leveranser till Sony Networks av fem mätutrustningar som användes vid Sonys interna produktutveckling.

 

Stockholm den 9 mars 2022
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se