Kiwok kommuniké från årsstämma

Kiwok Nordic AB (publ) har den 29 juni 2022 hållit årsstämma. Stämman fattade beslut i enlighet med förslagen i kallelsen. De ordinarie styrelseledamöterna Anders Östlund, styrelsens ordförande, Klas Nyström, Bo Unéus och Göran Carlsson omvaldes.    

VD Klas Nyström informerade stämman om det fokuserings- och förändringsarbete som nu inletts i bolaget. Målet är att under hösten implementera bolagets lösning för distansmonitorering av patienter i referensinstallationer på svenska regioner, att via konsortier delta i innovationsupphandlingar, att uppkapitalisera bolaget för att uppfylla kraven vid en kommande listning av bolagets aktie samt att fortsätta processen för listningen av aktien. 

Under verksamhetsåret 2021 har bolaget genomfört en riktad nyemission av 883 884 B-aktier till teckningskurs 2,50 kronor och ett emissionsbelopp om 2 200 TSEK vilket i huvudsak tecknades via kvittning. Bolaget har under året riktat ett erbjudande till innehavarna av konverteringslånen KV2B och KV3B om kvittning av kapitalskuld och ränta mot nyemitterade aktier till kursen 2,50 kronor. Erbjudandet accepterades av innehavare motsvarande fordringar om 623 216 kronor och 249 286 aktier nyemitterades. Bolaget har även lämnat dotterbolaget Kiwok Development AB ett villkorligt aktieägartillskott om 1 350 TSEK. 

Stockholm 30 juni 2022
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se