TECKNA AKTIER I KIWOK

Ta chansen 5 februari t.o.m. den 23 februari 2024 att vara med på vår resa att hjälpa hälsomedvetna att ta kontroll över sin hälsa.

Om Nyemissionen

En av världens mest avancerade hjärtsensorer

Det pågår en trend mot mer vård i hemmet via hemmonitorering, videosamtal och mobila hälsoteam.

Den största kostnaden för sjukvården idag är att vårda kroniskt sjuka patienter med t.ex. hjärtsvikt, KOL och diabetes.

Dessa patientgrupper som har stort behov av vård kan ofta med viss hjälp på plats behandlas och monitoreras från hemmet vilket minskar beläggningen på sjukhusen och behovet av sjuktransporter.

Vi behöver ställa om vården och minska behovet av resurser för att vårda de redan sjuka genom att tidigt sätta in preventiva insatser som minskar ohälsa och lösgör resurser.

Bodykom

Individanpassad

Du får en vård som är direkt anpassad till dina behov och förutsättningar.

Bodykom

Hållbar

Vård på distans kräver färre resurser. Tidigare diagnos minskar behovet av behandling.

Bodykom

Inkluderande

God och nära vård, tillgänglig för alla.

Kiwok är ett svenskt medicintekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distnansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. Bodykom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess.

Erbjudandet i sammandrag

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har fattat beslut om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.


- Emissionsbelopp: Högst 8 199 112 kr.
- Antal aktier i emissionen: Högst 5 466 075 B-aktier.
- Pris per aktie: 1,50 kronor.
- Avstämningsdag: 1 februari 2024
- Teckningstid: Från den 5 februari t.o.m. den 23 februari 2024.
- Bolagsvärdering: Cirka 33 MSEK (pre-money).
- Företrädesrätt: Nyemissionen sker med företrädesrätt för nuvarande aktieägare varvid fyra (4) befintliga aktier, oavsett aktieslag, ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie B.
- Teckning utan företrädesrätt: I de fall samtliga B-aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat B-aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal B-aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
- Handel i aktien: Aktien i Kiwok är idag onoterad men bolaget har ansökt om listning av bolagets aktie på Nordic SME, NGM, så snart bolaget uppfyller kraven.
Bodykom

Investeringspitch 2024

Bodykom

Villkor och anvisningar 2024

Bodykom

Investeringsmemorandum 2024

Bodykom

Aktieägarbrev januari 2024

Bodykom

Anmälningssedel utan företräde